Política de privacidade

INFORMACIÓN BÁSICA
Información básica sobre a Protección de Datos.

Responsable
Soluciones y Proyectos de Información SL
NIF: B15986771
Plaza Europa, 10A, 3ºB, 15707, Santiago de Compostela, A Coruña
Dirección correo electrónico: lopd@sixtema.es
Delegado de Protección de Datos: lopd@sixtema.es

Categoría de datos
Datos de contacto e de carácter identificativo, e outros datos que vostede nos proporcione a través do formulario de contacto da páxina web.

Finalidade
A finalidade para a que se recaban os datos será a de cada caso concreto, atendendo ás demandas do usuario no formulario de contacto.

Lexitimación
Consentimento do interesado.

Destinatarios
Non se efectúan cesións de datos a terceiros, nin estes se transfiren internacionalmente.

Dereitos
Pode exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, supresión, portabilidade e limitación do tratamento ante o responsable do tratamento. Asimesmo, poderá revocar o consentimento en cualquera momento mediante comunicación dirixíndose a SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INFORMACIÓN SL con domicilio en Plaza Europa, 10A, 3ºB, 15707, Santiago de Compostela, A Coruña, ou ben mediante correo electrónico á seguinte dirección lopd@sixtema.es

Procedencia
Só tratamos os datos persoais que vostede nos facilite.

Información adicional
Pode encontrar máis información a continuación.

INFORMACIÓN DETALLADA
A presente política de privacidade describe a forma en que SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INFORMACIÓN SL tratará os datos de carácter persoal que vostede nos proporcione, e que no seu caso recabemos sobre vostede.

1.Datos persoais que tratamos
Nós tratamos datos persoais de carácter identificativo e profesional que vostede nos proporciona a través da Web www.sixtema.es
Teña en conta que a información sinalada como obrigatoria por exemplo mediante o emprego dun (*) que acompañe aqueles campos obrigatorios é imprescindible para poder poñernos en contacto con vostede.
Nós poderemos tratar as seguintes categorías de datos persoais proporcionadas por vostede:
A. Datos de carácter identificativo, como nome, apelidos, teléfono, correo electrónico, código postal, sexo e data de nacemento.
B. Datos de carácter profesional, como empresa, cargo da empresa e datos de contacto.

2. Cómo e con qué base tratamos os seus datos persoais
Os seus datos persoais serán tratados para as finalidades e coas bases lexitimadoras que se indican a continuación:
A finalidade para a que se recaban os datos será a de cada caso concreto, pero sempre terá como obxecto xestionar o servizo prestado por Soluciones y Proyectos de Información SL, sempre que o usuario otorgara consentimento expreso ó respecto.

 

OS SEUS DEREITOS
Vostede ten dereito a que se lle confirme si se están tratando ou non os seus datos persoais e, no seu caso, a solicitar o acceso ós datos persoais e a determinada información sobre o tratamento (fins, categorías de datos tratados e destinatarios, entre outros aspectos) (DEREITO DE ACCESO). Asimesmo, ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos (DEREITO DE RECTIFICACIÓN), así como a supresión dos mesmos cando, entre outros motivos, estes xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos (DEREITO DE SUPRESIÓN). En determinadas circunstancias (por exemplo, en caso de que o interesado impugne a exactitude dos seus datos, mentres se verifica a exactitude dos mesmos, vostede poderá solicitar que se limite o tratamento dos seus datos, mentres se verifica a exactitude dos mesmos), vostede poderá solicitar que se limite o tratamento dos seus datos persoais, sendo estes unicamente tratados para o exercicio ou a defensa de reclamacións (DEREITO A LIMITACIÓN DO TRATAMENTO). Finalmente, ten Vostede a posibilidade de exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, é dicir, a recibir os datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento sen que o responsable ó que se lles facilitara o impida, nos supostos legalmente previstos a estes efectos (DEREITO Á PORTABILIDADE DOS DATOS).
Vostede poderá exercer os seus dereitos ou revocar o seu consentimento prestados na presente Política de Privacidade en cualquera momento dirixíndose a Soluciones y Proyectos de Información SL con NIF: B15986771 e domicilio Plaza Europa, 10ª, 3ºB, 15707, Santiago de Compostela, A Coruña, ou ben mediante correo electrónico á seguinte dirección lopd@sixtema.es. Tamén terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, especialmente cando non recibira satisfacción no exercicio dos seus dereitos.


DESTINATARIOS DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Nós non cedemos os seus datos persoais a ningún terceiro, nin os transferimos internacionalmente.

 
CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Conservaremos os seus datos persoais mentres non revoque o seu consentimento e en todo caso, polo tempo que resulte necesario para poder cumprir calquera obrigación legal que se derive do tratamento dos mesmos. Transcorrido dito prazo, os seus datos serán suprimidos.